Verktøykassa

rekruttere og beholde nye innbyggere

31.05.15

Sluttkonferanse for Inkluderingsprosjektet i "Kysten er Klar"

froya-mai-2015-58

Angelika Berg har vært prosjektleder for Inkluderingsprosjektet i Kysten er Klar

 

Inkluderingsprosjektet har vært et eget prosjekt i regi av Kysten er Klar, som avsluttes 2015. Les mer om Inkluderingsprosjektet:

http://www.kystenerklar.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=161&Itemid=158

 

Samling på Frøya med erfaringsdeling

 

Tilflytterforening, mentorordning, språkopplæring, samfunnskurs og brev til nye i Norge er noen av tiltakene som er satt i verk

 

-Utfordringen har vært å få til overgang fra prosesser til konkrete handlinger, sier Angelika Berg (prosjektleder). -Men jeg synes vi har lykkes bra!  Av 21 søknader har det vært 14 som har fått støtte til tiltak gjennom prosjektet. 

 

Sørge for riktig kompetanse

-Arbeidskraftmobiliseringsprosjektet og Inkluderingsprosjektet i Kysten er Klar fikk nasjonale midler for gjennomføring av prosjektene, sier Mari Grut (seniorrådgiver Regional utvikling, Næring og innovasjon, STFK). 

 

-Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har utarbeidet et faktahefte med tabeller, figurer og kart som beskriver situasjonen innen ulike samfunnsområder i Trøndelag. I dette inngår også tilflytting. >Trøndelag i tall

 

-Det er viktig å sørge for at vi får nok og riktig kompetanse til arbeids- og næringslivet i fylket. Vi jobber sammen med Trondheim kommune med å få opp et SUA kontor (servicesenter for utenlandske arbeidstakere). > sua.no

 

-Tusen takk til Frøya kommune som har vært prosjektansvarlig for Inkluderingsprosjektet!


 

Mobilitet, fleksibilitet og fremstidsplaner

froya-mai-2015

Professor Johan Fredrik Rye (Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU)

 

Østeuropeiske ungdommer i kyst-Norge

 

Mange unge tilflyttere lever et fler-stedlig liv, påpeker professor Johan Fredrik Rye (Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU). Dette i betydningen at de kan identifisere seg både med sin opprinnelige kultur og den de flytter til - kontakt med venner holdes gjennom kanaler på Internett. De unge tilflytterne er ofte ressurssterke mennesker som behersker flere språk, reiser mye og har stor kompetanse.

 

De lever transnasjonalt og har nettverk langt utover kystregionens grenser ..

 

-Det er selvsagt store forskjeller - de østeuropeiske ungdommene er like forskjellige som de "lokale" ungdommene, sier Rye.

 

 

Fargespill i Frøya Kultur- og kompetansesenter

froya-mai-2015-6

Elever fra Kulturskolen i Hemne med dans og sang som en del av inkluderingsarbeidet i Hemne kommune. De fleste av barna og ungdommene er kommet til Norge som flyktninger og asylsøkere. Det er disse unge, lovende aktørene som er grunnstammen i Fargespill.

 

Marit Lian (rektor Hemne Kulturskole) og Hans Petter Vik (musikalsk leder) presenterte "Fargespill" i Frøya Kultur- og kompetansesenter. Dette er en måte å vise at andre kulturer kan berike vårt samfunn med sin kultur og andre måter å se verden på. Hemne kommune har mer eller mindre sammenhengende hatt flyktningemottak i 25 år. 

 

Fargespill fokuserer på ressursene til aktørene, og gir dem dermed et alternativ til offerrollen. I stedet for å spørre «Hva mangler du?», spør vi «Hva har du å gi oss?», fordi hvert enkelt menneskes skjebne og historie har noe viktig å fortelle oss, historier til mennesker som har sett og opplevd ting vi ikke har opplevd. Vi trenger alle aktørene våre for at denne historien skal bli fortalt. Og ikke minst; Vi trenger en masse mennesker som ikke vet at de trengs.

 

> fargespill.no

 

Welcome Office

Hjørdis Årvik Smalø har laget et strategidokument for Frøya kommune som omhandler boligkontor - et "Welcome Office". 1,5 % årlig (80 personer) er tilflyttere til Frøya kommune, som ønsker å være en tilflyttingskommune.

 

-Mye av rekruttering skjer gjennom bekjente og venner i produksjonsbedriftene, sier Hjørdis Årvik Smalø. Vi trenger ulike kompetanser. Derfor er det vedtatt at kommunen skal opprette et boligkontor for å ivareta behovene til de som kommer. Tilflyttere kan ha utfordringer både i forhold til det offentlige og arbeidsgivere. Boligkontoret vil være et sted å henvende seg til for å få informasjon og veiledning om å flytte til Frøya.

 

-Vi må en strategi på rekruttering, tilflytting, bolig og integrering!

 

Boligkontoret vil være et sted for å få informasjon og veiledning i forhold til det praktiske rundt flytting til Frøya – det være seg informasjon om skoler, barnehager, idrettslag, informasjon etc.

 

SUA kontor

froya-mai-2015-9

Marit Teigen Myrstad (Trondheim kommune) orienterte om servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA).

 

Et SUA kontor er en samlokalisering av Arbeidstilsynet, Skatteeaten og Politiet. Disse vil på et slikt sted jobbe sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. 

 

-Vi jobber for å få et SUA kontor til Trøndelag. Målgruppene for et SUA kontor er:

 

  • Personer fra EU/EØS som skal arbeide i Norge, og familiemedlemmene deres
  • Personer fra land utenfor EU/EØS som skal søke oppholdstillatelse for å arbeide i Norge, og familiemedlemmene deres
  • Arbeidsgivere til utenlandske arbeidstakere

 

Inkluderingsprosjektet i Ørland kommune

-På Ørlandet er ca 4,5% av innbyggerne av utenlandsk bakgrunn og de representerer 20+ nasjonaliteter, sier Anne Risvik (Ørland kommune). -« Implementering av rutiner for koordinering av kommunens tjenestetilbud for minoritets –og flerkulturelle familier» skisserer bl.a. målgrupper for prosjektet, hva det jobbes med, organisering og rutiner for rapportering. 

 

Sentrale spørmål er:
Hvilket behov har vi for utarbeiding av informasjonsmateriell og oversetting til aktuelle språk? og
Hvordan kan vi sikre at de kommunale tjenesteområdene har tilstrekkelig kompetanse for å kunne ivareta målgruppa?

 

Det er etablert en ressursgruppe, gjennomført workshops og kurskveld for barnehageansatte med tema «Kulturforståelse». Hefter med titlene "Velkommen til barnehagen" og "Velkommen til skolen" er laget.

 

 

Kartlegging, språkpatrulje og mentorordning

froya-mai-2015-10

Vida Zubaite Bekken (i rødt) forteller om inkluderingsarbeid i Frøya kommune

 

Vida Zubaite Bekken (Prosjektmedarbeider - Sammen om en bedre kommune, Frøya kommune) innledet på lithauisk for å formidle budskapet om hvor vanskelig det er å ikke forstå hva som sies når du ikke kjenner språket. Derfor: Språkopplæring er viktig! 

 

-Vi gjennomfører bl.a. språkkurs for fremmedspråklige, sier Vida Zubaite Bekken. På Frøya er det også gjennomført samfunnskurs der deltagerne har fått informasjon fra ulike offentlige etater. Det handler bl.a. om å tilpasse seg nytt språk, lære om ulike samfunnsinstitusjoner, mattradisjoner og lære sosiale koder. Bli en del av lokalsamfunnet. Det handler også om å oppklare kulturforskjeller og om utfordringer med skolegang.

 

Vida Bekken arbeider også med kartlegging av kompetanse hos innbyggere på Frøya. Dette for å få en oversikt over hvilket kompetansebehov bedriftene har og hvilken kompetanse som finnes blant innbyggerne. -Vi ser at mange har høy utdannelse uten at de har en tilsvarende jobb. Vi får dessuten oversikt over de som ønsker å starte egen bedrift.

 

Det er etablert en mentorordning i et samarbeid mellom kommunene Hitra/Frøya og Trøndersk Kystkompetanse. Mentor veiledere kan arbeide overfor tilflyttere, ungdom og gründere. Som praktikant i ordningen må du sette av tid og arbeide mot mål. Innhold i denne ordningen er skissert i brosjyren "Mentorordning 2015 - Frøya Hitra".

 

Å ha en mentor innebærer at du har en person du kan snakke med, en som gir deg oppmerksomhet og tar deg på alvor. Det er du som er hovedpersonen i mentorrelasjonen ..

 

Inkludering i Frøya kommune

froya-mai-2015-12

Jan Otto Fredagsvik arbeider som rådgiver i Frøya kommune i Strategi- og Utviklingsavdeling

 

-Vi har jobbet mye med tilflytting, involvering og inkludering i Frøya kommune, sier Jan Otto Fredagsvik. -I de senere årene har vi sett at bedriftene ønsker å rekruttere familier i stedet for enkeltindivider. Bedriftene bruker nå norsk som hovedspråk i produksjonslinjene. Arbeidsinnvandring medfører utfordringer når det gjelder bl.a. boliger, bygging av barnehager, utbygging av skoler, m.m. -Vi må tilpasse oss en ny hverdag.

 

-Våre innsatsområder er språk, bolig, tjenester, nettverk og livskvalitet ..

 

> Sammen om en bedre kommune

 

Alexander Søreng (leder i Klubben Grendalag):

-Vi har mange nye Frøyværinger i vårt grendalag og ser at dugnad er en god inkluderingsarena!

 

Inkludering på egen skole

"Integrering – og inkludering ved Hemne vgs." omhandler bl.a. å få på plass tiltak for å skape møteplasser/samhold for elevene på tvers av klasser og på tvers av ulik etnisk bakgrunn. De har arrangert elevkveld og kjøpt inn bordtennisbord og andre spill. 

 

-Det er viktig å ikke bare fokusere på integrering av fremmedspråklige i skolehverdagen, men generell inkludering blant alle elevene ved skolen, sier Anne Grethe Aase Nilsson (STFK)

 

 

Internasjonal dag og språkkafé

froya-mai-2015-52

Jorunn Eide (Bjugn Frivilligsentral)

 

Vi arrangerte "Internasjonal dag" på Bjugn Bygdatun, forteller Jorunn Eide (Bjugn Frivilligsentral). -I 2013 inviterte vi lag og foreninger i Bjugn, underholdning fra Bjugn Kulturskole, lokale spellmenn og Bjugn Torghandlerforening. Folk fra Nederland viste frem leker fra deres land og vi fikk presentert mange mattradisjoner. Ellers hadde vi med folk fra Russland, Brasil, Ukraina, Thailand, Filippinene og Norge. Deltagerne fikk omvisning på Mølnargården.

 

Flere av de samme personene går igjen på matkurs og språkkaféen. Tanken er at vi er igangsettere og at folk i etterkant selv tar initiav til egne arrangement, kurs, etc.

 

Informasjonsbehov hos innvandrere

Amin Said (Trondheim kommune) påpekte utfordringer blant innvandrere som språklige barrierer, leseferdigheter, tungt forvaltningsspråk og manglende kunnskaper om det offentlige systemet. Løsninger kan være velkomstbrev til tilflyttere, infoplakat på arbeidsplassene, informasjonsmøter i kommunal regi, m.m.

 

 

 

Omvisning i Frøya Kultur- og kompetansesenter

froya-mai-2015-2

Maciej Karpinski viser deltagerne Frøya Kultur- og Kompetansesenter, som også er en integreringsarena sammen med bibliotek og Frivilligsentralen.

 

 

Program konferanse Frøya 20.-21. mai 2015

Deltagerliste

 

 

Presentasjoner:

Ledere med innvandrerbakgrunn - Forventninger, oppfatninger og lederatferd (Mario Quintanilla Erichsen)

Mobilitet, fleksibilitet og fremstidsplaner. Østeuropeiske ungdommer i kyst-Norge (Professor Johan Fredrik Rye, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU)

Prosjektet integrering –og inkludering ved Hemne vgs

 

Bjugn Tilflytterforening

Internasjonal dag, språkkafe, kurs i norsk tradisjonsmat, tilflytterforening (Bjugn Frivilligsentral)

Opprettelse av boligkontor - Welcome Office (Hjørdis Årvik Smalø, Frøya kommune)

Brosjyre Mentorordning

Informasjonsbehov hos innvandrere (Amin Said)

Inkluderingsprosjektet i Ørland kommune (Anne Risvik, Ørland kommune)

Kurs i tradisjonsmat (Anne Grethe Loua, Bjugn)


 

Ny i Norge? Velkommen til oss! 

Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger - seif.no

Ny med laks

 

Facebook gruppe: Tilflytter - Kysten - Trøndelag

 

 

  

  

 
kek-2